ชื่อ - นามสกุล :พระอธิการสุพจน์ สุเมธโส
ตำแหน่ง :ผู้แทนศาสนา
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :วัดบ้านหนองสะมอน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ