ชื่อ - นามสกุล :นางนลัทพร แก้วอุดม
ตำแหน่ง :โรงเรียนบ้านขุมคำ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
หน้าที่หลัก :เคยสอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :บ้านสิม ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูที่เคยปฏิบัติการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เคยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่