ชื่อ - นามสกุล :นางนลัทพร แก้วอุดม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป